Условия

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • Програма „Най-изявените млади личности на България“ отличава млади български граждани за техните постижения в области, които създават положителна промяна в обществото ни.
 • Организатор на програмата е сдружение Международна младежка камара България (Junior Chamber International Bulgaria – JCI Bulgaria).

 

2. УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИЯ:

 • Могат да бъдат номинирани само хора на възраст между 18 и 40 години, т.е. да са родени след 1 януари 1984 г. и преди 31 декември 2005 г.
 • Номинираните трябва да са граждани на Република България или да са кандидатствали за гражданство преди 1 януари 2024 г.
 • Номинации се приемат само на български език.
 • Номинации се подават единствено чрез попълване на формуляра, който може да се намери тук.
 • Номинирани, които не отговарят на посочените формални изисквания, или номиниации, които не съдържат всички задължителни елементи, посочени във формуляра, няма да преминат на етап оценка от жури.
 • Един човек може да бъде номиниран в до две от категориите. В случай, че едно лице е получило номинации в повече категории, журито има право на да прецени в коя категория да включи номинирания.
 • По отношение на лицата, подаващи номиниации, не са налице формални ограничения.
 • Срокът за подаване на номинации е 3 март 2023 г., 23:59 г. (Българско време).

 

3. ОЦЕНКАТА НА НОМИНАЦИИТЕ:

Всички получени номинации, които отговарят на условията по т. 2, се разглеждат и оценяват от жури. Журито на програмата се състои от външни за организатора експерти – утвърдени общественици и професионалисти в различни области, чийто имена ще бъдат обявени преди края на срока за номиниране. Оценката е в два етапа: 1) Индивидуална оценка и 2) Обща оценка.

 • Индивидуална оценка: Всеки член на журито ще направи оценка на номинациите в съответните категории, в които оценява. Първата оценка на журито цели да сведе избора до 30 най-добри номинации от всички получени.
 • Обща оценка: На обща среща на журито ще бъдат избрани десетте най-добри номинации, за чийто избор трябва да се постигне консенсус между всички членове на журито и това ще е финалният избор на отличени за 2024 г.

 

4. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 • Дейността на номинирания адресира конкретна потребност на обществото или развива обществото в положителна посока.
 • Дейността на номинирания има ясно дефинирана цел и/или резултат – с какво и как номинираният променя обществото в положителна посока; към каква целева аудитория е насочена дейността му; колко души са адресати на дейността на номинирания.
 • Дейността на номинирания провокира и активира обществото или група от хора към конкретни действия в посока търсената положителна промяна.
 • Дейността на номинирания има дългосрочно положително въздействие върху обществото.

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

 • Организаторът има неотменимото право да не допусне до оценка номинация, за която се установи, че не отговаря на условията по т. 2 или съдържа невярна, непълна или подвеждаща информация.
 • Организаторът има неотменимото право да прекрати програмата по всяко време, обявявайки това на интернет страницата https://toyp.jci.bg, както и на страницата си във Facebook, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на настоящите правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 • Организаторът си запазва правото да актуализира настоящите правила за провеждане и участие в програмата, като се задължава да обяви това на интернет сайта https://toyp.jci.bg, както и на страницата си във Facebook.