Съдържание на формуляра за номиниране

1. Име и фамилия на номинирания

2. Категория

Изберете една от следните категории, в която най–точно попада номинираният и неговите/нейните постижения.

 • Бизнес, икономика и/или предприемачество
 • Политически, правни и/или държавни въпроси
 • Академично лидерство и/или постижение
 • Културно постижение
 • Морално лидерство и/или защита на околната среда
 • Принос към децата, световния мир и/или човешките права
 • Хуманитарно и/или доброволческо лидерство
 • Наука и/или технологично развитие
 • Личностно развитие и/или постижение
 • Иновация в медицината

 

ОПИТ НА НОМИНИРАНИЯ

С въпросите от тази секция искаме да придобием обща представа за номинирания и контекста на неговото развитие.

3. Текуща длъжност и/или професия на номинирания

Ако в момента номинираният се занимава с повече от една дейностмоля посочете.

4. Образование на номинирания

Образователни степенинаучни званияучебни заведенияпрофесионална квалификация и под. (до 500 символа)

 

ПОСТИЖЕНИЯ НА НОМИНИРАНИЯ

Разкажете ни за пътя на номинирания към успеха и постиженията му/й до момента. Направете го в свободен текст, а не под формата на автобиография – настоящото изложение е от съществено значение за журито да получи пълна и точна представа за дейността на номинирания и защо той/тя заслужава да бъде отличен/а като един/а от най-изявените млади българи за 2023 г.

5. Кариера или сфера на дейност на номинирания (кратко описаниев хронологичен ред).

Тук е мястото да посочите и ясно дефинирана цел или резултат от дейността на номинираниякъм каква целева аудитория е насочена тя и колко души са нейни адресати. (до 3000 символа)

6. Допълнения към изключителните постижения на номинирания и/или предизвикателстватакоито е превъзмогнал/аза да ги постигне.

Тук е мястото да разкажете поизчерпателно в свободен текст за всички постижения и дейности на номиниранияосвен споменатите в предходния отговоркоито смятатече журито следва да има предвид. (до 3000 символа)

7. Найважни публикации и кратко описание на всяка.

Тук можете да посочите линкове както към публикации и трудовенаписани от номинираниятака и към статииинтервюта и други публикации относно номинирания или неговата/нейната дейностМоля посочете изричнов случайче не са Ви известни подобни публикации.

8. Важни награди и отличиякоито номинираният е получил и които илюстрират постиженията му.

Моля включете кратко описание на всяка награда/отличиеполучено от номинираниявключително коя институция или организация е връчила наградата/отличиетоМоля посочете изричнов случайче не Ви е известно получаването на награди/отличия от номинирания. (до 2000 символа)

 

ПРИНОС НА НОМИНИРАНИЯ

Една от ценностите на JCI гласи  “Да си в услуга на човечеството е най-добрата работа в живота”. Затова за нас и за журито е важно постиженията за номинирания да имат измерим принос към обществото като цяло.

Един от критериите, по които се водим при определяне на обществената полезност на дейността, е в каква степен допринасят за постигането на Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН.

9. Към коя от 17-те цели за устойчиво развитие на ООН бихте отнесли дейността на номинирания?

Може да отбележете повече от една цел от показаните на изборажението 17 цели за устойчиво развитие на ООН

Ако Ви е нужна повече информация преди да отговоритепосетете: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

 1. Изкореняване на бедността
 2. Край на глада
 3. Добро здраве
 4. Качествено образование
 5. Равенство между половете
 6. Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
 7. Възобновяема енергия
 8. Сигурна работа и икономическо развитие
 9. Иновации и инфраструктура
 10. Намаляване на неравенствата
 11. Устойчиви градове и общности
 12. Отговорно потребление
 13. Борба с климатичните промени
 14. Живот под водата
 15. Живот на Земята
 16. Мир и справедливост
 17. Партньорства за целите

 

10. По какъв начин дейността на номинирания допринася за целта/целитекоито сте посочили в отговора на предходния въпрос.

11. Коя според Вас е конкретната потребност или нужда на обществотокоято дейността на номинирания адресира?

Информациятапредоставена туке от ключово значение при оценката на журито. (до 1000 символа)

12. Успял ли е номинираният да активира група от хора или цяла общност към конкретни действия в подкрепа на неговата дейност?

Информациятапредоставена туке от ключово значение при оценката на журито. (до 1000 символа)

13. Дейността на номинирания има ли дългосрочно положително въздействие върху обществотоВ какво се изразява то?

Информациятапредоставена туке от ключово значение при оценката на журито. (до 1000 символа)

14. Защо смятатече номинираният заслужава да бъде избран сред Найизявените млади личности на света?

Информациятапредоставена туке от ключово значение при оценката на журито. (до 1000 символа)

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОМИНИРАНИЯ

За нас е важно да имаме актуални контакти на номинирания, за да можем лесно да се свържем с него/нея, в случай че бъде отличен/а сред Най-изявените млади личности на България. Разбираме, че ако не познавате лично номинирания, е трудно да имате такава информация, но Ви молим да предоставете поне един контакт за връзка.

15. Възраст на номинирания.

16. E-mail на номинирания.

Посочете валиден e-mail, на който да можем да се свържем с номиниранияв случай че бъде отличен/а.

17. Телефон за контакт с номинирания

Посочете валиден телефонна който да можем да се свържем с номиниранияв случай че бъде отличен/аИзползвайте следния формат: 00359000000000.

18. Профил на номинирания в социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, др.)

Освен като средство за контактпрофилите в социалните мрежи може да съдържат допълнителна информациякоято да бъде полезна за журито при оценката на номинацията.

19. Снимка на номинирания

Моля приложете актуална представителна снимка на номинирания, ако разполагате с таква. Ще се изплозва в случай, че номинираният достигне следващ етап на програмата. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОМИНИРАЩИЯ

Ще сме благодарни да споделите и своите контакти. Така ще можем да Ви потърсим за допълнителна информация, както и да Ви изпратим покана да присъствате на церемонията, в случай, че номинираният от Вас бъде отличен сред най-изявените млади българи за 2023 г.

20. Име и фамилия на номиниращия.

21. E-мейл на номиниращия.

Посочете валиден e-mail, на който да можем да се свържем с Вас.

21. Телефон за контакт с номиниращия.

Посочете валиден телефонна който да можем да се свържем с Вас (използвайте следния формат: 00359000000000).

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

С подаването на настоящия формуляр декларирам, че доколкото ми е известно, предоставената в него информация е вярна и пълна.

 

СЪГЛАСИЕ

С подаването на настоящия формуляр се съгласявам предоставените от мен данни в този формуляр да бъдат използвани от организационния екип на Програма “Най-изявените млади личности на България” за целите на програмата.